preskoči na sadržaj
Katalog informacija

EKONOMSKA ŠKOLA

         IMOTSKI

Bruna Bušića 59

Klasa: 602-03/12-01/820

Urbroj: 2129/21-12-01

 

Sukladno članku  4. stavak 2.  Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN” br.172/03, 144/10, 37/11, 77/11) )  ravnatelj Ekonomske škole, Imotski donosi

 

  

KATALOG   INFORMACIJA

 

 

 1. UVODNE NAPOMENE

 

Katalog informacija sadržava pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire  Ekonomska škola, Imotski

 

Škola kao javna ustanova omogućuje pristup informacijama na sljedeće načine:

 1. putem službene web stranice Škole
  - informacije o ustrojstvu  Škole

- informacije o općim aktima Škole

- informacije o aktivnostima Škole

- informacije o učeničkim postignućima

- informacije za roditelje

- priopćenja za javnost

neposrednim pružanjem informacija korisniku prava na informaciju koji je podnio zahtjev za pristup informacijama

 1. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 2. dostavljanjem pisane informacije, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije korisniku prava na informaciju koji je podnio zahtjev za pristup informacijama

 

 1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

 

 

Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje u programima za stjecanje srednje stručne spreme i srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i programe prekvalifikacije za obrazovne programe.

 

 

Sjedište Škole je u Imotskom, Brune Bušića 59.

 

 

 

Unutarnje ustrojstvo Škole :

1. Stručno pedagoška služba

2. Administrativno tehnička služba

 

 

 1. SADRŽAJ   INFORMACIJA   KOJIMA ŠKOLA RASPOLAŽE:

 

 • INFORMACIJE O USTROJSTVU I ORGANIZACIJI RADA ŠKOLE I OPĆI AKTI ŠKOLE

 

1. Godišnji plan i program rada škole i izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada

2. Školski kurikulum

3. Opći akti škole : Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o kućnom redu,         Pravilnik o zaštiti na radu , Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o radu    školske knižnice

4. Dokumentacija o radu kolegijalnih tijela Škole

5. Ostala dokumentacija o aktivnostima Škole i organizaciji rada u Školi

 

 • INFORMACIJE SADRŽANE U PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA

 

1. Matična knjiga učenika (matica učenika),

2. Registar učenika upisanih u matičnu knjigu,

3. Razredna knjiga s imenikom učenika, pregledom rada i dnevnikom rada,

4. Upisnica u srednju školu,

5. Prijavnica i Zapisnik o polaganju popravnoga ispita,

6. Prijavnica i Zapisnik o polaganju razrednoga – predmetnoga (razlikovnoga;

dopunskoga) ispita,

 

 

Ostala metodička i nastavna dokumentacija i evidencije

 

 • INFORMACIJE SADRŽANE U JAVNIM ISPRAVAMA  I OSTALIM AKTIMA KOJE ŠKOLA DONOSI NA TEMELJU JAVNIH OVLASTI

 

 • INFORMACIJE O PODACIMA RADNIKA U SVEZI SA ZASNIVANJEM, SADRŽAJEM I PRESTAKOM RADNOG ODNOSA I OSTALI PODACI O RADNICIMA KOJE JE ŠKOLA OBVEZNA VODITI
  1. Natječajna dokumentacija
  2. Statistički podaci o radnicima
  3. Osobni i drugi podaci o radnicima u svezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa i drugi podaci o radnicima koje je škola obvezna voditi

 

 

 • INFORMACIJE O FINANCIJSKOM I RAČUNOVODSTVENOM POSLOVANJU ŠKOLE

1.  Godišnja, polugodišnja i ostala izvješća o financijskom poslovanju – prihodi, primici, rashodi, izdaci te izvori financiranja

2. Finacijski plan

3. Podaci o plaćama, dodacima na plaću, naknadama ,  i ostalim materijalnim pravima radnika

4. Podaci o isplatama drugog dohotka i autorskim honorarima

5. Plan nabave

7. Statistička izvješća i druga izvješća i podaci o financijskom poslovanju škole koje je škola obvezna voditi

 

 • STATISTIČKI PODACI KOJE JE ŠKOLA OBVEZNA VODITI, IZVJEŠĆA TE OSTALI PODACI SADRŽANI U AKTIMA I DOKUMENTACIJI ŠKOLE 

 

 

Namjena informacija

 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je vođenje podataka sukladno zakonskim obvezama Škole  i osiguravanje prava na pristup informacijama, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

 

Način osiguravanja prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i  prema postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

Službenik za informiranje je ovlaštena osoba za ostvarivanje prava na pristup informacijama .

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem službenika za informiranje na temelju  zahtjeva za ostvarivanje  prava na pristup informacijama.

 

Zahtjev se može podnijeti

 

1. Pisanim putem na poštansku adresu Škole:Ekonomska škola, Imotski, Bruna Bušića 59 21260 Imotski

 

2. Elektronskim putem na mail adresu Škole: ss-imotski-503@skole.htnet.hr

 

3. Telefonskim putem na broj 021/842-222 u radno  vrijeme Škole

Pri ostvarivanju prava na pristup  informacijama podnositelji zahtjeva oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi, a dužni su snositi evenutalne troškove u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji u visini stvarnih troškova .

 

Škola će podnositelju zahtjeva omogućiti pravo na pristup informaciji u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva , osim u slučajevima kada je ovlaštena prema Zakonu o pravu na pristup informacijama produžiti navedeni rok do 30 dana.

Škola će podnositelju uskratiti pravo na pristup informacijama u slučajevima koji su zakonom propisani kao izuzeci od prava na pristup informacijama.

 

Izuzeci od prava na pristup informacijama

Škola će uskratit pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Škola će uskratiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:  

 1. Onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. Onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, 
 3. Povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Škola će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka, a  iznimno će se  omogućiti pristup navedenim informacijama, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

Ako određena informacijama sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama primjenjivat će se odredbe Zakona o općem upravnom postupku („NN“ br. 47/09 ) osim u slučajevima kada je drukčije propisano Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pri obrađivanju, korištenju i raspolaganju informacija kojima Škola raspolaže obvezno je postupati u skladu s važećim zakonskim odredbama, a osobito u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 103/03., 118/06.,41/08.).

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                       Miro Drlje,prof.

sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@ss-ekonomska-imotski.skole.hr

TražilicaGodišnji plan i program

Školski kurikulum

 


CARNet
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Anketa
Kako bi se po vašem mišljenju mogli smanjiti izostanci s nastave?


Korisni linkovi
Dnevni tisak

Tečajevi

Računala

Matura

preskoči na navigaciju